CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

Hợp tác quốc tế

 • Xây dựng và triển khai các hoạt động liên kết đào tạo, chương trình chuyển đổi với các trường đại học, các tổ chức nước ngoài có uy tín, các trường đại học lớn về hợp tác đào tạo bậc Đại học và sau đại học.
 • Kết nối các dự án viện trợ nước ngoài phục vụ công tác giảng dạy và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường.
 • Tìm kiếm các cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, các nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học.
 • Tìm kiếm các nguồn học bổng cho GV, SV ra nước ngoài nghiên cứu học tập.
 • Tổ chức hội thảo, hội nghị về hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các chương trình giao lưu sinh viên quốc tế, các chương trình Inernship cho SV quốc tế.
 • Triển khai các chương trình hợp tác với các trường Đại học, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ về tình nguyện viên.
 • Dịch thuật.
 • Truyền thông.

Hợp tác doanh nghiệp trong và ngoài nước

 • Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ toàn diện giữa nhà trường với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước để hỗ trợ trong công tác đào tạo, triển khai các chương trình internship và việc làm quốc tế cho SV.
 • Tổ chức các hoạt động, sự kiện, hội nghị, hội thảo các chương trình giao lưu nhằm nâng cao nhận thức, hỗ trợ việc làm cho SV.
 • Tổ chức các chương trình giao lưu sinh viên quốc tế tại Đại học Đông Á và tại trường bạn.
 • Tổ chức các hội thảo, hội thảo quốc tế với các đối tác, doanh nghiệp hợp tác.
 • Đào tạo kỹ năng phỏng vấn tìm việc, các khóa kỹ năng khác nhằm trang bị cho SV những kỹ năng cần thiết trước khi ra trường.
 • Xúc tiến kêu gọi tài trợ học bổng cho SV từ doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân hợp tác với trường; là đơn vị tham mưu, đề xuất cho BGH phương án tổ chức, quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ học bổng từ doanh nghiệp.
 • Kết nối, triển khai các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp của nhà trường.
 • Đầu mối tiếp nhận thông tin, phối hợp các bộ phận chức năng để tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, các dự án nghiên cứu khoa học theo yêu cầu doanh nghiệp.
 • Triển khai chương trình hợ tác với các đối tác quốc tế.
 • Tìm kiếm các đối tác mới.